Tập tin Định kiểu theo Tầng
trang chủ

Phiên bản Nguyên bản: http://www.w3.org/Style/CSS/Overview.html
Người phiên dịch: Asiatranslate.org, Couponloco.com Coupon Codes
Đây là bản dịch từ tài liệu gốc của W3C và thuộc về sở hữu của W3C. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các lỗi sai của bản dịch này.

(This page uses CSS style sheets)

Có gì mới?

Học CSS

Trình duyệt CSS

Công cụ soạn thảo

Đặc điểm kỹ thuật, 1, 21, 3

Thử nghiệm CSS

Tập tin Định kiểu Lõi W3C

Xem thêm: thông tin cho người phát triển, SAC, bản dịch, nhóm làm việc

(nhảy sang mục kế)

Tập tin định kiểu theo tầng (CSS) là một cách thức đơn giản dùng để thêm kiểu (như font, màu sắc, khoảng cách) vào tài liệu Web. Các bài hướng dẫn, sách, danh sách mail cho người dùng, v.v. có thể được tìm thấy tại trang “học CSS”. Để biết thêm thông tin về tập tin định kiểu, xem trang tập tin định kiểu Web. Thảo luận về CSS được trao đổi tại danh sách mail (lưu trữ) www-style@w3.org (và thỉnh thoảng tại blog CSS) và tại comp.infosystems.www.authoring.stylesheets.

Có gì mới?

(nhảy sang mục kế)

(Để biết thêm thông báo về đặc điểm kỹ thuật mới của CSS, xem “CSS hiện tại.”)

Muốn thêm điều gì? Cho tôi biết!

Các trình duyệt CSS

(Nhảy sang mục kế)

Cách đơn giản nhất để bắt đầu thử nghiệm với tập tin định kiểu là tải một trong những trình duyệt hỗ trợ CSS. Không phải trình duyệt nào dưới đây đều hỗ trợ đầy đủ đặc điểm kỹ thuật, nhưng các phiên bản được ra mắt liên tục nên điều này có lẽ sẽ sớm được thay đổi. Các site khác nhau mô tả lỗi và cách khắc phục.

Những nguồn này ghi nhận mức độ hỗ trợ của các trình duyệt khác nhau:

Các dụng cụ soạn thảo CSS

(Nhảy sang mục kế)

Hiện tại, hầu hết các công cụ soạn thảo Web ít nhiều đều hỗ trợ các tập tin định kiểu CSS. Danh sách dưới đây không đầy đủ, nhưng liệt kê (theo thứ tự thời gian) tất cả những công cụ đã được gửi đến chúng tôi.

Các phần mềm khác

(nhảy sang mục kế)

Đặc điểm Kỹ thuật CSS

CSS có vài cấpprofile (hồ sơ). Nói đơn giản, trình duyệt máy bàn ứng dụng cấp 1, 2 hay 3, các phần mềm khác ứng dụng các profile cho nền tảng riêng: điện thoại di đông, PDA, TV, máy in, máy tạo giọng nói, v.v.

Các đặc điểm kỹ thuật khác liên quan đến CSS:

Sách: “Cascading Style Sheets” (3rd ed.) – đính chính

Lịch sử của CSS được mô tả trong chương 20 của cuốn Cascading Style Sheets, designing for the Web,(CSS, cho thiết kế web) bởi Håkon Wium Lie và Bert Bos (2nd ed., 1999, Addison Wesley, ISBN 0-201-59625-3)

CSS Valid
CSS!Valid HTML 4.0! RSS feed Atom feed

Bert Bos, CSS contact
Last updated $Date: 2010/03/16 20:44:10 $ GMT